Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi i zakres usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość wynagrodzenia jest uzaleniona od formy świadczonej pomocy prawnej (reprezentacja, określone czynności) oraz od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a takze niezbędnego nakładu pracy adwokata.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria dokonuje analizy problemu klienta, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse osiągnięcia zamierzonego celu. Taki sposób działania daje możliwość przewidzenia przez klienta wydatków związanych ze sprawą oraz szans na wygraną sprawę.

Mając na względzie rodzaj sprawy w stosunku do kosztów obsługi prawnej, Klient może zlecić prowadzenie sprawy w całości, bądź reprezentację na określonych jej etapach lub też sporządzenie jednego lub kilku pism przez adwokata.

Wynagrodzenie jest zależne  od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy. Wynagrodzenie może zostać ustalone jako wynagrodzenie:

 

  • stałe – w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenie sprawy np. sporządzenie opinii, umowy, pisma.

    Ryczałt stosowany przede wszystkim w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność.

  • godzinowe – w kwocie ustalonej z góry za np. każdą godzinę pracy adwokata.

    Wynagrodzenie zależne od nakładu pracy stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

  •  w formie miesięcznego ryczałtu – z limitem godzin lub bez limitu.

Ten system wynagrodzenia stosowany jest przede wszystkim przy stałej, długotrwałej obsłudze prawnej.

 Wynagrodzenie uwzględnia stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, do ktorego należy doliczyć należny podatek od towarów i usług (VAT). 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględniających sytuację materialną i życiową Klienta możliwie jest rozłożenie płatności wyngrodzenia na raty.