Klienci indywidualni

Kancelaria koncentruje się na 5 głównych obszarach działalności i oprócz doradztwa prawnego – porad prawnych obejmuje również reprezentację przed Sądem na każdym etapie postępowania, a także reprezentację przed innymi instytucjami, oferując szybką i wszechstronną pomoc prawną.

Prawo karne (w tym wykroczenia, prawo karne wykonawcze):
 1. pomoc prawna dla osoby zatrzymanej,
 2. obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 3. obrona oskarżonego/obwinionego w postępowaniu przed Sądem we wszystkich instancjach,
 4. reprezentacja w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 5. reprezentacja w charakterze oskarżyciela prywatnego,
 6. sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 7. sporządzanie środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, kasacja),
 8. odroczenie wykonania kary,
 9. udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 10. udzielenie przerwy w odbywaniu kary,
 11. warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 12. uzani środka karnego za wykonany, przed upływem okresu na który został orzeczony,
 13. reprezentacja w sprawie o wydanie wyroku łącznego.
Prawo cywilne (w tym sprawy spadkowe):
 1. reprezentowanie przed Sądem we wszystkich instancjach w postępowaniu procesowym  i nieprocesowym oraz przed innymi instytucjami,
 2. przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 3. prowadzenie spraw o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych,  skarga pauliańska, wydanie nieruchomości, bezumowne korzystanie,
 4. sporządzanie środków zaskarżenia (sprzeciw, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna),
 5. reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,
 6. sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
Prawo rodzinne (w tym czyny karalne nieletnich):
 1. rozwód i separacja,
 2. powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 3. alimenty (w tym podwyższenie, obniżenie),
 4. kontakty z dzieckiem,
 5. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 6. podział majątku oraz zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej (rozdzielność majątkowa),
 7. sprawy nieletnich dotyczące czynów karalnych,
 8. opieka i kuratela,
 9. ubezwłasnowolnienie.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
 1. przygotowywanie umów o pracę, o zakazie konkurencji,
 2. reprezentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 3. mobbing i dyskryminacja,
 4. odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
 5. przywrócenie do pracy,
 6. opracowywanie dokumentacji pracowniczej,
 7. sprawy o emeryturę, rentę.
Prawo administracyjne:
 1. reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 2. reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 3. sporządzanie pism (odwołanie, skarga, skarga kasacyjna).