Klienci indywidualni

Głównym obszarem działalności Kancelarii są sprawy karne wszelkiego rodzaju, w tym dotyczące czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, rozwody, podziały majątku i spadki. Oprócz doradztwa prawnego – porad prawnych działalność obejmuje również reprezentację przed Sądem na każdym etapie postępowania, a także reprezentację przed innymi instytucjami, oferując szybką i wszechstronną pomoc prawną.

Prawo karne (w tym wykroczenia, prawo karne wykonawcze):
 1. pomoc prawna dla osoby zatrzymanej,
 2. obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 3. obrona oskarżonego/obwinionego w postępowaniu przed Sądem we wszystkich instancjach,
 4. reprezentacja w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 5. reprezentacja w charakterze oskarżyciela prywatnego,
 6. sporządzanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 7. sporządzanie środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, kasacja),
 8. odroczenie wykonania kary,
 9. udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 10. udzielenie przerwy w odbywaniu kary,
 11. warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 12. uzanie środka karnego za wykonany, przed upływem okresu na który został orzeczony,
 13. reprezentacja w sprawie o wydanie wyroku łącznego.
 
Prawo cywilne (w tym sprawy spadkowe):
 1. reprezentowanie przed Sądem we wszystkich instancjach w postępowaniu procesowym  i nieprocesowym oraz przed innymi instytucjami,
 2. przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych,
 3. prowadzenie spraw o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, bezumowne korzystanie,
 4. prowadzenie spraw spadkowych: nabycie spadku, dział spadku, zachowek,
 5. sporządzanie środków zaskarżenia (sprzeciw, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna),
 6. reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym.
Prawo rodzinne (w tym czyny karalne nieletnich):
 1. rozwód i separacja,
 2. powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 3. alimenty (w tym podwyższenie, obniżenie),
 4. kontakty z dzieckiem,
 5. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 6. podział majątku oraz zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej (rozdzielność majątkowa),
 7. sprawy nieletnich dotyczące czynów karalnych,
 8. opieka i kuratela,
 9. ubezwłasnowolnienie.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 1. reprezentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 2. odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
 3. przywrócenie do pracy,
 4. sprawy o emeryturę, rentę.

 

Upadłość konsumencka.

 

Mediacja:

1. sprawy cywilne,

2. sprawy rodzinne.